Bioderma ביודרמה

מראשית דרכה בשנות השבעים, ביודרמה ביססה את עצמה כבעלת מומחיות ייחודית אשר מעמידה את הביולוגיה בשירות רפואת העור. פיתוח המוצרים מתבסס על גישה מדעית מקורית הנשענת בראש ובראשונה על ידיעת העור והמנגנונים הביולוגיים שלו.
המטרה : עור בריא
כל המחקרים של ביודרמה נסובים סביב העור הבריא, תאי העור ומצבי חוסר איזון בעור. לעור ישנה שפה משל עצמו, וביודרמה מחפשת בהתמדה להבין את משמעותה. העור עובר שינויים ונתון כל העת להשפעת גורמים סביבתיים. הגישה של ביודרמה רותמת את המשאבים הטבעיים של העור כדי לסייע לו לעמוד בפני הגורמים הללו ולהשיב לעצמו את תפקודו התקין, כמו בעור בריא.

מיין
מיין
X

  Bioderma ביודרמה

  54.90 ₪

  + -

  54.90 ₪

  + -

  54.90 ₪

  + -

  26.10 ₪

  + -

  116.10 ₪

  + -

  71.10 ₪

  + -

  86.10 ₪

  + -

  97.40 ₪

  + -

  71.10 ₪

  + -

  116.10 ₪

  + -

  59.90 ₪

  + -

  108.20 ₪

  + -

  67.40 ₪

  + -

  26.10 ₪

  + -

  67.40 ₪

  + -

  96.90 ₪

  + -

  26.10 ₪

  + -

  101.10 ₪

  + -

  101.00 ₪

  + -

  63.60 ₪

  + -