תנאי השתתפות בפעילות "Spread the LOVE"

 

לתשומת לב המשתתף:

בעצם ההשתתפות בפעילות אתה מצהיר ומסכים לתנאים הבאים:

(א)   עורכת הפעילות תהיה רשאית לפרסם ללא כל תמורה את שמו של כל משתתף, תמונת הפרופיל שלו, והפוסט אשר פורסם על ידי המשתתף (ראה להלן);

(ב)    הפעילות הינה בכפוף ובהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה.

כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לזכר ולנקבה במידה שווה.

  1.        הגדרות

1.1.    "עורכת הפעילות"- דארגסטור.נט בע"מ (להלן: "דארגסטור");

1.2.    "גולש"- כל גולש ב-"Facebook" (להלן: "פייסבוק");

1.3.    "המתנה"-ערכה של המותג "בורזואה" הכוללת: סט מברשות איפור איכותי ותיק ערב תואם.

1.4.    "משתתף"-הפעילות פתוחה לכל אדם אשר הינו אזרח ישראלי או תושב ישראל השוהה בישראל בעת עריכת הפעילות או המקדיש את המתנה לתושב ישראל השוהה בישראל ואשר אינו תאגיד או כל גוף אחר לרבות בית עסק וכד', שרשום בפייסבוק;

מובהר בזאת כי המתנה (כהגדרתה להלן) לא תשלח לכתובות מחוץ לשטח מדינת ישראל.  

1.5.    "הפעילות"-לקראת ט"ו באב, כל משתתף יהיה רשאי לכתוב פוסט ובו הוא יציין למי מבין אהוביו הוא מעוניין להקדיש את המתנה ומדוע.

1.6.    "תקופת הפעילות": הפעילות כהגדרתה בתקנון זה הינה מיום א' 26.7.2015 בשעה 10:00 ועד ליום ד' 29.7.2015  בשעה 21:00.

  1.        הפעילות, הזוכים ו"מנצח האתגר":

2.1.    כל משתתף יהיה רשאי לכתוב פוסט ובו הוא יציין למי הוא מעוניין להקדיש את המתנה והסבר מדוע הוא מעוניין להקדישה לאותו אדם.

2.2.    לאחר כתיבת הפוסט, על המשתתף לשתף (לעשות "share") של הפוסט אותו הוא כתב בעמוד הפייסבוק שלו. ויובהר, לצורך השתתפות בפעילות יש לעמוד בתנאים המצוינים בסעיפים 2.1 ו-2.2.

2.3.    הזוכים- עורכת הפעילות תבחר את עשרת הפוסטים הכי אהובים ומרגשים ובהתאם לכך תעניק למי שהפוסט הוקדש את המתנה. למען הסר ספק, אין מדובר בפוסטים אשר זכו למספר "like" יותר גבוה אלא לתוכן הפוסטים אותם עורכת הפעילות תמצא לנכון כהכי אהובים או מרגשים.

2.4.    לאחר פרסום שמות הזוכים, תפנה עורכת הפעילות באמצעות אתר הפייסבוק לעשרת הזוכים בבקשה לקבלת פרטיהם של מי שהפוסטים הוקדשו להם. על הזוכים למסור לעורכת הפעילות את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת וטלפון. למען הסר ספק, זוכה אשר נמנע ממסירת פרטים אלו לא יוכל לממש את זכייתו והמתנה לא תשלח למי שהוקדש לו הפוסט.

  1.        הגנת הפרטיות:

3.1.    עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את שמות הזוכים ותמונתם (המופיעה בפרופיל שלהם באתר) ושמות המשתתפים ותמונתם (המופיעה בפרופיל שלהם באתר).

  1.        אחריות:

4.1.    ההשתתפות בפעילות הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים או זוכים. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי כל גולש, משתתף או זוכה, בכל צורה שהיא בגין השתתפותם בפעילות או בגין השימוש במתנה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למי מהגולשים, המשתתפים או הזוכים הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות או עם המתנה.

4.2.    עורכת הפעילות לא תישא באחריות במקרה של כל תקלה בפעילות הקשורה לפעילותה של פייסבוק.

4.3.    עורכת הפעילות אינה אחראית לאופן השתתפותם של גולשים אחרים בפעילות וככל שתעלה טענה כלפי גולש או משתתף, עורכת הפעילות תהא פטורה מטענה זו. מבלי לפגוע באמור לעיל, הגולש מוותר בזאת על כל טענה כלפי עורכת הפעילות בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין, קיום עוולה מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מפועלו של גולש או משתתף במסגרת הפעילות, זכייה, הפסד או כל פעילות אחרת.

4.4.    המשתתף מצהיר ומתחייב כי הפוסט אותו כתב במסגרת הפעילות, הוא פרי יצירתו המקורית והבלעדית, וכי אין לצד שלישי כלשהו כל זכות מכל סוג ומין הפוסט אשר נכתב על ידו. שאם לא כן, יהיה עליו לשפות את עורכת הפעילות בכל סכום שתחויב בו בכל טענה או תביעה, לרבות כל הוצאה שתידרש עורכת הפעילות להוציא בקשר לטענה או לתביעה כאמור. מבלי לפגוע באמור לעיל, המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שם או טקסט או מידע המועלה על ידו לאתר ולהשלכות של הצגתם או פרסומם באתר או בכל מדיה אחרת או אמצעי תקשורת אחר.

4.5.    עורכת הפעילות רשאית לעשות שימוש הפוסטים אשר נכתבו על ידי המשתתפים בפעילות. המשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא מקנה לעורכת הפעילות כל זכות הפוסט שכתב וכי הוא מוותר על כל זכות וטענה בגין כל שימוש שתעשה עורכת הפעילות.

4.6.    המשתתף מצהיר כי הוא משחרר את פייסבוק ישראל בע"מ (להלן:"פייסבוק") מכל אחריות בקשר עם הפעילות וכי לא יהיו לו כל טענות כלפיה.

  1.   כללי:

5.1.    לא ישתתפו בפעילות זו עובדי עורכת הפעילותובני משפחותיהם.

5.2.    למרות שאין לעורכת הפעילות כל חובה לבחון את פעילותו של כל משתתף במסגרת הפעילות, עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול-דעתה הבלעדי, להסיר כל התבטאות או פוסט המפר זכויות יוצרים או העלול לפגוע, להעליב או לבזות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .

5.3.    לעורכת הפעילות שיקול דעת בלעדי בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ובקשר עמה ובנוגע לכל תקלה, בעיה ומצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

5.4.    עורכת הפעילות תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לעדכן, לקצר, להאריך ולבטל את הפעילות, את תנאיה ואת התקנון, מכל סיבה שהיא, בכל עת ומבלי הודעה מראש, או להסיר את השתתפותם של מי מהמשתתפים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. לגולשים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה כנגד עורכת הפעילות בעניין זה.

5.5.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ולבטל את הזכייה ואין ולא תהיה למשתתף כל טענה או תביעה בעניין, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל סוג ומין.

5.6.    המשתתף מוותר על כל טענה, דרישה, תביעה בקשר לאופן או הליך או עצם בחירת הזוכים.

5.7.    המשתתף מכיר בכך שהפעילות אינה ממומנת, נתמכת או מנוהלת על-ידי פייסבוק בכל דרך, ואינה משויכת אליה.

5.8.    על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בפני בית המשפט במחוז תל אביב בלבד.

5.9.    תקנון זה יוצג באתר הבית של דראגסטור בתקופת הפעילות בכתובת  www.drugstore.co.il.